PRÁVNE INFORMÁCIE

DRS s. r. o.

Táto internetová stránka podlieha nasledujúcemu právnemu vyhláseniu. Ak s týmto vyhlásením nesúhlasíte, nepoužívajte túto stránku.

Používanie web servera

Spoločnosť DRS s. r. o. Vás týmto oprávňuje používať uverejnené informácie výhradne pre vaše osobné, ale nie komerčné použitie. Materiály, ktoré sa nachádzajú na tomto web serveri nesmiete žiadnym spôsobom upravovať, reprodukovať alebo vystavovať v sieťovom prostredí. Spoločnosť DRS s. r. o. môže obsah tohto web servera kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia. Spoločnosť DRS s. r. o. nie je v žiadnom prípade zodpovedná za žiadne priame, alebo nepriame škody spôsobené poskytnutím, respektíve neposkytnutím informácií a služieb na tomto web serveri.

Linky na externé web servery

Spoločnosť DRS s. r. o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah web serverov tretích strán, na ktoré existujú prepojenia z tohto web servera.

Ochranné známky

Spoločnosť DRS s. r. o. je vlastníkom ochranných známok „DRS“.

Bez súhlasu spoločnosti DRS s. r. o. nesmie nikto používať označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná do registra. Ak bola zásahom do práv z ochrannej známky spôsobená škoda, poškodený má právo na jej náhradu.

Ak bola týmto zásahom spôsobená nemajetková ujma, poškodený má právo na primerané zadosťučinenie, ktorým môže byť peňažné plnenie.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť DRS s. r. o. („DRS”) si váži Váš záujem o obsah tohto web servera a rešpektuje Vaše súkromie.

DRS nepreberá žiadnu zodpovednosť za ochranu osobných údajov poskytnutých web serverom tretej strany, na ktoré z tohto web servera existujú prepojenia.

Akékoľvek údaje, ktoré dobrovoľne poskytnú návštevníci tohto web servera, budú vyžadovať dodatočný písomný súhlas (vo forme mailu) na ich spracovanie. Riadne poskytnuté údaje fyzickej osoby, podľa predchádzajúcej vety, použije DRS len pre svoje interné účely a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretej osobe. Poskytnuté údaje, ku ktorým nebude zo strany DRS obratom vyžiadaný súhlas na ich spracovanie, alebo DRS neobdrží písomný súhlas od fyzickej osoby, ktorej sa osobné údaje týkajú, DRS tieto osobné údaje bezodkladne a permanentne vymaže. Ak DRS vyžiada a obdrží písomných súhlas fyzickej osoby na spracovanie jej osobných údajov, uschová ich po dobu max 60 dní. V prípade, že dôjde k následnej spolupráci medzi DRS a dotknutou fyzickou osobou, bude táto osoba poučená o ochrane jej osobných údajov v zmysle platnej a účinnej európskej legislatívy vo forme a spôsobom, zodpovedajúcim charakteru budúcej spolupráce.

DRS môže používať na svojom web serveri technológiu „cookie“ pre získavanie údajov napríklad o počte návštev, a to pre účely získavania anonymných, agregovaných údajov. Tieto údaje využívame na poskytovanie kvalitnejších služieb návštevníkom web servera. V žiadnom prípade, tieto údaje neumožňujú DRS vytváranie profilov alebo identifikácii návštevníkov.

Akékoľvek otázky resp. požiadavky na uplatnenie práv dotknutých osôb, prosíme smerujte na Zodpovednú osobu t. j. DRS s. r. o., Zodpovedná osoba, Laurinská 4, 811 01 Bratislava, Slovenská republika.

O spoločnosti

DRS je poradenská spoločnosť so zameraním na firemnú reštrukturalizáciu, ozdravovanie a oddlžovanie spoločností a taktiež na tvorbu stratégií rastu a ich realizáciu.

 

Kontakt

info@drs.sk
02 / 326 617 35
Laurinská 14, 811 01 Bratislava
Slovensko

 © 2019 DRS s. r. o.

 Právne informácie