REŠTRUKTURALIZÁCIA A ODDLŽOVANIE 

V počiatočnej fáze pomáhame Vašej spoločnosti stabilizovať finančnú a prevádzkovú situáciu aktuálneho podnikania, a to identifikáciou a nasadzovaním jednoduchých krokov, ktoré sú určené na dosiahnutie rýchlych, merateľných výhier a ľahko dostupných výsledkov.

Formálna reštrukturalizácia

Pomáhame spoločnostiam a ich tímom s orientáciou v najťažších a najnáročnejších obchodných procesoch, akým kedy budú čeliť. Tento typ reštrukturalizácie, všeobecne známy ako Chapter 11 (americká forma reštrukturalizácie), je často považovaný za buď – alebo. Väčšina spoločností, ktoré sa rozhodli prejsť týmto procesom, je ako na diaľnici bez východov, bez možnosti návratu späť. Buď sa dostanete do cieľa (úspešný proces reštrukturalizácie) alebo skončíte v konkurze (zlyhanie). Schopnosť sústrediť sa na širšie súvislosti a perspektívu a zároveň aj na drobné detaily je nevyhnutná. Ide o pomerne komplexný proces s mnohými rizikami a vyžaduje si opatrný prístup. DRS má rozsiahle skúsenosti s metódami a stratégiami, ktoré musia byť použité pre úspešnú reštrukturalizáciu.

Tento prístup je vhodný pri podnikaní, ktoré je pomerne zložité a má vysoké riziko nežiaducich protiopratrení zo strany veriteľov. Je to štýl obdobný americkej forme reštrukturalizácie (Chapter 11), kde spoločnosť hľadá súdnu ochranu pred veriteľmi, zatiaľ čo zreorganizuje svoju činnosť a svoje dlhy. V Európskej únii je tento proces podporovaný smernicou (EÚ) 2015/848 Európskeho parlamentu a Rady o insolvenčnom konaní, pričom jednotlivé členské štáty zavádzajú svoje vlastné právne rámce, ktoré sa zaoberajú reštrukturalizáciou na úrovni jednotlivých jurisdikcií. Napríklad na Slovensku o tom poníma zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.

Podľa našich skúseností môže spoločnosť znížiť svoje staré dlhy o viac ako 50%, pričom niektorí klienti z portfólia DRS dosiahli až 97%-né zníženie dlhu. Pozrite si prípadové štúdie, aby ste sa dozvedeli viac o skutočných prípadoch.

Formálna reštrukturalizácia zahŕňa niektoré prvky z vnútropodnikovej a neformálnej reštrukturalizácie a tiež:

 • Zvolenie reštrukturalizačného správcu;
 • Prípravu reštrukturalizačného posudku;
 • Prípravu návrhu na povolenie reštrukturalizácie na súd;
 • Riadenie možných informačných únikov pred podaním návrhu na povolenie reštrukturalizácie;
 • Podanie návrhu na povolenie reštrukturalizácie  na súde;
 • Prípravu kvalitného PR voči dodávateľom a odberateľom na zmiernenie rizika po podaní návrhu;
 • Bránenie sa voči nelegálnym opatreniam zo strany dodávateľov resp. aj veritelov;
 • Riadenie dodávateľských protiopatrení v jurisdikciách mimo súdnej ochrany;
 • Vytvorenie veriteľských skupín pre potreby prípravy reštrukturalizačného plánu;
 • Stretnutia s veriteľmi za účelom prezentácie plánov;
 • Individuálne vyjednávanie s jednotlivými veriteľmi;
 • Prípravu formálnych dohôd.

Neformálna reštrukturalizácia

Ako skúsený, renomovaný a externý partner sme pripravení dosiahnuť oveľa lepšie výsledky v rokovaniach medzi dlžníkmi a veriteľmi. Tento prístup je podobný súdom schválenej reštrukturalizácii, ale bez zainteresovania súdu a reštrukturalizačného správcu. Zahŕňa analýzu podnikania a označenie klúčových oblastí dlhu. Stanovený program má za účel výrazne znížiť súčasné dlhy spoločnosti.

Tento spôsob môže zahrnúť okrem niektorých krokov potrebných pri vnútropodnikovej reštrukturalizácii aj niekoľko ďalších:

 • Prípravu podnikateľského plánu ukazujúceho potenciál podnikania;
 • Prípravu pre- a po- reštrukturalizačnej účtovnej súvahy a cash flow;
 • Analýzu veriteľov;
 • Prípravu návrhov a plánov určených veriteľom;
 • Stretnutia s veriteľmi za účelom prezentácie plánov;
 • Vyjednávanie s veriteľmi;
 • Návrh nových zmlúv s veriteľmi.

Tento druh reštrukturalizácie je pre spoločnosť stredne rizikový, nakoľko je dôverný.

Pozrite si prípadové štúdie, kde nájdete príklady, ako sa podstupovala neformálna reštrukturalizácia v rôznych projektoch vedených spoločnosťou DRS.

Vnútropodniková reštrukturalizácia

Pomáhame spoločnostiam navigovať kurz počas procesu ozdravovania a urýchľovať zmeny.

Tiež označovaná ako organizačná reštrukturalizácia alebo turnaround proces, je súborom procesov a činností potrebných pre zlepšenie všeobecnej výkonnosti podniku, prípadne výkonnosti jednotlivých divízií. Najkritickejším faktorom je správne myslenie vlastníkov a manažmentu, ktorí si musia uvedomiť, že vyskúšať niečo iné je omnoho lepšie než udržiavať status quo a riskovať tak život spoločnosti.

Vo väčšine prípadov je hlavným cieľom vnútropodnikovej reštrukturalizácie zníženie zadlženosti. DRS zanalyzuje finančné a prevádzkové aspekty spoločnosti a nájde spôsoby, ako znížiť dlhovú záťaž bez priamych rokovaní veriteľov (neformálna reštrukturalizácia) alebo súdnych konaní (formálna reštrukturalizácia). To sa zvyčajne dosiahne použitím nasledovného:

 • Zvýšenia prevádzkovej efektivity;
 • Zníženia priamych a fixných nákladov;
 • Prerokovania existujúcich zmlúv a kontraktov;
 • Agresívnejších a konkurenčnejších postuov obstarávania;
 • Lepších a relevantnejších KPIs.

V mnohých prípadoch (a v závislosti od typu a úrovne partnerstva) je neoddeliteľnou súčasťou organizačnej reštrukturalizácie dočasné alebo tieňové riadenie. Sme pripravení vstúpiť a pomôcť majiteľom podnikov alebo vrcholovým manažérom riešiť konkrétne úlohy alebo krízové ​​situácie a zároveň umožniť manažmentu zaoberať sa aktivitami, ktoré tvoria hodnotu.

Vnútropodniková reštrukturalizácia vykonávaná DRS je:

 • Neformálna a dôverná;
 • Ponúkajúca nízke riziko v porovnaní s inými metódami reštrukturalizácie;
 • V mnohých prípadoch môže byť veľmi rýchla;
 • A pri dobrom načasovaní často môže zabrániť spoločnostiam ísť cestou formálnej reštrukturalizácie.

Pozrite si prípadové štúdie, kde nájdete príklady, ako sa podstupovala vnútropodniková reštrukturalizácia v rôznych projektoch vedených spoločnosťou DRS.

O spoločnosti

DRS je poradenská spoločnosť so zameraním na firemnú reštrukturalizáciu, ozdravovanie a oddlžovanie spoločností a taktiež na tvorbu stratégií rastu a ich realizáciu.

 

Kontakt

info@drs.sk
02 / 326 617 35
Laurinská 14, 811 01 Bratislava
     Slovensko

 © 2019 DRS s. r. o.

 Právne informácie