Zásady ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod (7) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov („GDPR„) je DRS s. r. o., IČO: 45 682 020, so sídlom Laurinská 4, 811 01 Bratislava, Slovenská republika („správca„).
 2. Kontaktné údaje správcu sú: DRS s. r. o., Laurinská 4, 811 01 Bratislava, Slovenská republika.
 3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.
 4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli. Vaše osobné údaje môžeme získavať aj z verejne prístupných zdrojov alebo od iných osôb.
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie prípadnej zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
  • poskytovanie služieb Vám, klientom ako sú napr. poradenské riešenia pre Váš rast, služby v oblasti reštrukturalizácie a oddlžovania a ďalšie, na základe dohody medzi Vami a správcom;
  • plnenie prípadnej zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 bod 1. písm. (b) GDPR.
 2. Účelom spracovania osobných údajov je:
  • výkon práv a povinností vyplývajúcich z prípadného zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom. Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a teda výkon práce správcu. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany správcu;
  • marketingové účely, Váš súhlas podľa čl. 6 bod 1 písm. (a) GDPR;
  • účel týkajúci sa oprávnených záujmov Vašich, správcu, prípadne tretích osôb podľa čl. 6 bod 1. písm. (f) GDPR;
  • štatistické a archívne účely podľa čl. 89 GDPR;
  • účtovné a daňové účely podľa čl. 6 bod 1. písm. (c) GDPR;
  • personalistika a mzdy; plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 bod 1. písm. (c) GDPR, oprávnený záujem podľa čl. 6 bod 1. písm. (f) GDPR.
 3. Zo strany správcu neprichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje:
  • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov;
  • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu.
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Vaše osobné údaje sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov.
 2. Príjemcovia osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodaní služieb na základe zmluvy (napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov služieb), ďalej našim účtovným poradcom, poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej kancelárie, vrátane zamestnancov týchto osôb.
 3. Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia cloudových služieb.

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:
  • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR;
  • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR;
  • poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR;
  • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR;
  • právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR;
  • právo na prenesiteľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR;
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne.
 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto podmienky spracovania a ochrany osobných údajov sú záväzné pre Vás a pre správcu momentom prvého kontaktu medzi Vami a správcom.
 2. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.11.2019.