DRS s. r. o.

text

Praktické príklady osobného bankrotu

V nasledujúcej časti sa môžte zoznámiť s praktickými príkladmi, ktoré ilustrujú situácie vedúce k osobnému bankrotu.


  1. Zadĺženosť slobodného jednotlivca s dlhmi prevyšujúcimi jeho majetok
  2. Riešenie nezodpovedného správania manžela – alebo ako sa vysporiadiť s dlhmi partnera
  3. Zadĺžená dôchodkyna
  4. Vdova s dlhmi po manželovi
  5. Martina a preukázateľnosť majetnosti

Zadĺženosť slobodného jednotlivca s dlhmi prevyšujúcimi jeho majetok


Toto je Ján. Ján je bežný občan, ktorý chodí každý deň do práce. Žije sám a je bezdetný.


Priemerná mesačná mzda Jána je 1 100 EUR. Kedže nechcel bývať s rodičmi, vzal si hypotéku na byt v hodnote 80 000 EUR. Na jeho zariadenie si zriadil kreditné karty v hodnote 19 000 EUR. Aby nemusel ráno chodiť do práce peši, kúpil si auto s lízingom v hodnote 20 000 EUR. Potom ako si kompletne zariadil materiálny život, v tom profesionálnom sa mu prestalo dariť: zarábal stále menej a menej, čo ho donútilo požičať si od kamarátov.
 

 
  Ako dlhy rástli, Jánova tvár sa čoskoro zmenila na smutnú a mesačné výdaje ďaleko prevyšovali jeho príjem:
     
  Telefón 100 EUR
  Hypotéka 800 EUR
  Náklady na byt 140 EUR
  Cestovné 50 EUR
  Náklady na život 200 EUR
  Leasing auta 300 EUR
  Kreditné karty 400 EUR
  Poistenie 70 EUR

Smutný Ján premýšľal, ako sa dostať zo situácie kedy sa stále viac a viac zadlžoval. Jedného dňa stretol kamaráta, ktorý mu po vypočutí jeho problémov odporučil služby spoločnosti DRS s.r.o.. Jano dal na jeho radu a kontaktoval DRS, ktorá navrhlariešenie jeho nelichotivej situácie.
V DRS si poradca zobral pero, papier a načrtol jednoduchý obrázok, kde znázornil pomer Jánovho majetku k jeho záväzkom. Spoločne dospeli k názoru, že osobný bankrot bol v Jánovom prípade to najšetrnejšie riešenie, pretože jeho majetok nepresahoval výšku jeho záväzkov.

 
 

DRS pomohola Jánovi podať návrh na osobný bankrot, ktorý súd schválil a jeho majetok speňažil v malom konkurze. Zo speňažených 100 000 EUR boli vyplatení veritelia, a však Ján aj naďalej dlžil veriteľom 54 000 EUR. Z tohto dôvodu a na základe nariadenie súdu bol Ján ďalšie tri roky povinný hradiť splátky určené súdom (do výšky 70% platu). Prakticky to pre Jána znamenalo, že pri mesačnom plate 1 100 EUR zarobil 39 600 EUR za tri roky, a z toho vyplatil 27 720 EUR veriteľom. Na konci bankrotu Jánovi odpísali dlhy v hodnote 26 280 EUR, ktoré od neho už nikto nikdy nebude môcť vymáhať.
 
 
Napriek tomu, že Ján v súčastnosti býva v prenajatom byte a chodí do roboty autobusom, má vďaka DRS zase dôvod sa usmievať.
 


Riešenie nezodpovedného správania manžela – alebo ako sa vysporiadiť s dlhmi partnera


Kde bolo tam bolo, žil v hlavnom meste Kubo so svojou manželkou Majkou. Kubo s Majkou mali 3 spoločné deti.


Ich manželstvo bolo bez problémov až do momentu, kedy Kubo podľahol gamblerstvu a prišiel o robotu. Kubove dlhy rástli a príjem manželky Majky nestačil na zaobstaranie domácnosti a platenie pôžičiek. Jedného dňa stretol kamaráta, ktorý mu doporučil kontaktovať spoločnosť DRS, ktorá sa zaoberá znižovaním dlhov.
 

Kubova situácia nebola vôbec jednoduchá, pri nulovom príjme mal obrovské mesačné výdavky, ktoré sa kvôli neustále nerastajúcim úrokom zvyšovali.

 

Voči Kubovej osobe začali exekučné konania, čím prichádzal on, ako i jeho rodina o majetok. Majka bola jediná, ktorá sa starala o domácnosť, i o deti. Zároveň žila v neustálom strachu, že prídu o všetok majetok.

 

Postupom času začali Kubove dlhy presahovať výšku ich spoločného majetku:

 

 
DRS pomohlo Kubovi s podaním návrhu na osobný konkurz. No tento prípad bol trochu zložitejši ako ten Janov, a to z dôvodu že Kubo bol ženatý. Bezpodielove spoluvlastníctvo manželov, z ktorých jeden vstúpil do osobného bankrotu zaniklo vyhlásením osobného bankrotu. Vyporiadanie spoluvlastníctva Kuba a Majky sa uskutočnilo za pomoci správcu, a to formou dohody. Táto dohoda prihliadla na fakt, že Majka sa stará o spoločné deti, zaobstaráva domácnosť, a ma trvalý príjem. V tomto zmysle bolo rozhodnuté nasledovne:

Majka   Kubo
Majetok Záväzky   Majetok Záväzky
Byt: 55 000 EUR Hypotéka: 30 000 EUR   Osobné vlastníctvo: 2 000 EUR Osobná pôžička: 10 000 EUR
  Energie: 840 EUR   Auto: 15 000 EUR Iné pôžičky: 90 000 EUR

Rozdelením bezpodielového vlastníctva sa Majka odbremenila od dlhov svojho muža a tým aspoň čiastočne zachránila spoločný majetok.

Vyhlásením osobného bankrotu sa zároveň všetky exekučné konania a dražby zastavili, a Kubovi veritelia nemohli voči nemu konať.

Hodnota speňaženého majetku sa medzi veriteľov rozdelila nasledovne:


Pôžička v banke 7 7735 EUR
Pôžička od nebankovky 6 188 EUR
Osobné pôžičky 1 547 EUR
  15 470 EUR
Po 3 rokoch sa Jánovi odpísali dlhy v celkovej hodnote 84 530 EUR, ktoré sa stali na konci celého procesu nevymožiteľnými a Kubo mohol začať s čistým štítom.
 

Zadĺžená dôchodkyna


 
Jeseň života nemusí byť pre každého vysnený oddych po rokoch tvrdej práce. V dnešných dňoch sa dôchodci stále viac a viac stretávajú s finančnými, a v ich veku tažko riešiteľnými, ťažkosťami. Veľa krát stačí jeden chybný krok a ľavína problémov môže začať.

69-ročná pani Helena vlastnila malé potraviny. Tento obchod nebol zlatá baňa, no vidina prilepšenia si k nízkemu dôchodku ju motivovala pokračovať v živnosti.

 

Helena mala neštatie, v jednú noc jej potraviny vykradli a ona prišla o všetok svoj tovar. Ako by toho nebolo málo, jej povinnosť zaplatiť daň z pridanej hodnoty z ukradnutého tovaru nezanikla a tak sa Helena stala dlžníkom štátu.

 

Takmer bezmajetná 69 ročná dôchodkyňa sa tak dostala do nelichotivej situácie, kedy sa stala platobne neschopnou a s minimálnou šancou na oslobodenie sa od vysokých dlhov.

 

Ako čas plynul, začalo sa voči nej exekučné konanie a úroky na dlhoch narastali.

 

P. Helena ako dôchodkyňa nemala žiaden majetok: bývala so synom a jediné čo jej ostalo bola našetrená hotovosť v hodnote 2 000 EUR.

 

A tak Helene odporučila spoločnosť DRS podať návrh na osobný bankrot, ktorý spoločne pripravili. Súd ho nśledne prijal a speňažil majetok p. Heleny. 9% zo sumy sa odčitalo a zo zvyšku sa uspokojili pohľadávky následovne:

 

Sociálna poisťovňa 425 EUR
Zdravotná poisťovňa 50 EUR
Finančné riaditeľstvo SR 991 EUR
Exekútori 354 EUR
  1 820 EUR

Po troch rokoch sa Helene odčítali dlhy v celkovej hodnote 11 030 EUR a stali sa nevymáhateľnými.Vdova s dlhmi po manželovi


 
Alica a jej manžel Slavomír mali jedného syna. Táto rodina bývala u rodičov Alici a žili skromne. V roku 2007 si manželia spoločne zobrali úver aby si mohli zaobstarať vlastné bývanie. No osud im  neprial: v tom istom roku prišla pani Alica o manžela, ktorý kvôli chorobe zomrel.

Pani Alica bola zúfalá, nie len že prišla o manžela, ale sama nestíhala platiť hypotéku, ani manželove dlhy ktoré zdedila. A tak sa začal kolobeh problémov: na splatenie dlhov si musela požičať a tak sa neprestajne zadlžovala. Cestou do roboty si jedného dňa všimla reklamu spoločnosti DRS, ktorá ponúkala služby v oblasti zadĺženia.
 

Pani Alica sa rozhodla skontaktovať spomínanú spoločnosť a opísala jej svoje záväzky a majetkové pomery následovne:

 


V zozname záväzkov figurovala aj hypotéka, ktorá bola zabezpečená zabezpečovacím právom na byt v hodnote 50 000 EUR. Po speňažení majetku (48 685 EUR) sa pohľadávky veriteľov uspokojili následovne:


Hypotéka 46 539 EUR
Poisťovňa /115 EUR
Osob. pôžička 1 846 EUR
Exekútori 185 EUR
  48 685 EUR

Po troch rokoch sa Helene odpísali dlhy vo výške 10 615 EUR a stali sa nevymáhateľnými.


Martina a preukázateľnosť majetnosti


Martina má 25 rokov a veľké dlhy. Vyštudovala síce vysokú školu a pracuje, ale šetriť sa nikdy nenaučila. A tak žije s rodičmi, pôžičkami a exekútormi za krkom. Martina už veľa krát premýšlaľa nad svojim životom: chcela začat odznova a bez dlhov.

Dozvedela sa o možnosti vyhlásiť osobný bankrot a tým sa oddlžiť. Kedže bývala u rodičov sa obávala, že nespĺňa podmienku preukázania majetnosti v minimálnej hodnote 1 659,70 EUR. V spoločnosti DRS Martine vysvetlili, že pojem majetnosť zahŕňa všetko čo jej patrí. A tak si s Martinou sadli a pomohli jej spísať zoznam majetku nasledovne:


Počítač 700 EUR
Šperky 200 EUR
Značková kabelka 450 EUR
Telefón 100 EUR
Rádio 70 EUR
Hotovosť 560 EUR
  2 080 EUR

Martina dospela s poradcami spoločnosti DRS k záveru, že spĺňa podmienky na vyhlásenie osobného bankrotu, ktorý jej následne pomohli vypracovať.